Wydawnictwo

ista International GmbH
Luxemburger Str. 1
45131 Essen
Niemcy

 

Tel.: +49 (0)201 459-02
E-Mail: info@ista.com
Strona internetowa: www.ista.com

 

Materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym (zwanym dalej: Stroną internetową) są własnością:

 

ista Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków

 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS 0000010442
NIP: 525-10-01-318
Regon: 011304266
Kapitał zakładowy: 15 205 500 PLN

 

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej należących do ista Polska sp. z o.o. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w tym poprzez kopiowanie w całości lub części, przesyłanie drogą elektroniczną lub modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody ista Polska sp. z o.o.

 

Oświadczenie o odpowiedzialności:

 

Zasady Odpowiedzialności

Zawartość niniejszej Strony internetowej jest jedynie ogólną prezentacją naszych produktów oraz usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Ista Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej Strony internetowej lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.

 

Odsyłacze do serwisów internetowych stron trzecich są umieszczone dla wygody użytkowników naszego serwisu. Ista Polska sp. z o.o. nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na wspomnianych stronach. Ista Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 

Treść niniejszego serwisu internetowego została przez nas opracowana i zebrana z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej, z uwagi na specyficzną naturę komunikacji elektronicznej, ista Polska sp. z o.o. nie gwarantuje i nie zapewnia, że strona internetowa będzie działać w sposób niezakłócony, bez opóźnień lub błędów, pominięć lub bez obecności szkodliwego oprogramowania (np. wirusów). Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań.

 

Jeśli jakiekolwiek informacje naruszać będą obowiązujące przepisy prawa, usuniemy je lub zablokujemy możliwość korzystania z nich. Przyjęcie odpowiedzialności w tym względzie nastąpić może jedynie w przypadku, gdy możliwe jest przypisanie nam świadomego naruszenia prawa.

 

Obowiązkiem ista Polska sp. z o.o. jest ochrona własnej reputacji oraz znaków towarowych, dlatego zastrzegamy prawo do żądania usunięcia odsyłaczy do naszej Strony internetowej.

 

XING and LinkedIn icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY.